Pohyb telies

Pokoj a pohyb telies sa určujú vzhľadom na niečo.

Čiara, ktorú teleso opisuje pri pohybe sa nazýva trajektória.

Podľa tvaru trajektórie pohyb rozdeľujeme na:

  • priamočiary
  • krivočiary

Dĺžka čiary, po ktorej sa teleso pohybovalo sa nazýva dráha pohybu. Dráha je fyzikálna veličina a má značku s. Jednotky, v ktorých sa dráha určuje, sú rovnaké ako jednotky dĺžky. Základnou jednotkou je meter (m).

Rovnomerný a nerovnomerný pohyb

rovnomerny_a_nerovnomerny_pohyb

Teleso koná rovnomerný pohyb, ak v navzájom rovnakých časových intervaloch prejde rovnaké dráhové úseky.

Teleso koná nerovnomerný pohyb, ak v navzájom rovnakých časových intervaloch prejde rôzne dráhové úseky.

 

Rýchlosť

Dráha 0 -20 20-40 60-80 80-100
Čas t [s] 2,89 4,64 – 2,89 = 1,75
Rýchlosť na úseku dráhy [m/s]
Rýchlosť na úseku dráhy [km/s]

graf_bolt

Rýchlosť je fyzikálna veličina, má značku v. Rýchlosť rovnomerného pohybu vypočítame ako podiel dráhy a času, za ktorý teleso dráhu vykonalo, v = s/t.

Pre nerovnomerný pohyb vypočítame priemernú rýchlosť pohybu, značka vp.

Okamžitú rýchlosť meriame napr. tachometrom.

Jednotky rýchlosti:

m/s  – meter za sekundu,                  km/h – kilometer za hodinu

1 m/s = 3,6 km/h

Planéta nevedomosti 😀

Dráha

Pri rovnomernom pohybe telesa dráha narastá rovnomerne s časom. Dráha rovnomerného pohybu je priamo úmerná času.

Dráhu s, ktorú prejde teleso rýchlosťou v za čas t, vypočítame zo vzťahu: s = v ⋅ t.

Čas, za ktorý teleso prejde dráhu s priemernou rýchlosťou v, vypočítame: t = s / v.

1400 Total Views 1 Views Today